FIRST® LEGO® League i skolen 

"Kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middagsbordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen" - Eirik Jåtten, rektor 

FIRST® LEGO® League hører hjemme i skolen

"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong" (fra Formålet med opplæringen, Overordnet del av læreplanen)


FIRST® LEGO® League får elevene muligheten til å forske på samfunnsaktuelle temadefinere en egenvalgt problemstilling, og finne en innovativ løsning på sitt problem/utfordring.

Elevene får kjennskap til, og erfaring med programmering og teknologi som bidrar til å gjøre dem rustet til å møte den digitale og høyteknologiske verden utenfor skolen. 

FIRST® LEGO® League arbeider man som lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et samarbeid. Fokuset på Kjerneverdiene i FIRST® LEGO® League er helt sentrale i arbeidet, og gir gode og konkrete beskrivelser av samarbeid, inkludering, utholdenhet, respekt mm. 

Mange veiledere opplever at klassemiljøet får et løft når de er med på FIRST® LEGO® League og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte. 

FIRST® LEGO® League og fagfornyelsen

FIRST® LEGO® League tilrettelegger for utforskende læring og gir: 

 • Relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
 • Oppmuntrer til utforskertrang, refleksjon og skaperglede 
 • Bidrar til dybdelæring, og kobling av teori og praksis
 • Verdibasert og utforskende arbeidsmåte, som styrker samholdet og gir lagfølelse
 • Gode forutsetninger for tilpasset opplæring og mestringsfølelse for alle
 • Kunnskap om programmering i praktiske sammenhenger
 • Muligheten til å oppnå en rekke kompetansemål i mange fag - FLL er en del av læreplanen, ikke et tillegg til!


Tverrfaglige tema

Gjennom å delta i FLL, legges det til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanen:

 • I folkehelse og livsmestring skal elever lære å ivareta psykisk og fysisk helse, ta ansvarlige livsvalg og håndtere medgang og motgang. I FLL øves kognitiv kondis, samarbeid og evnen til å bruke kunnskap en allerede har til å løse nye utfordringer – sammen med laget sitt.
 • I demokrati og medborgerskap skal elevene stimuleres “til å bli aktive medborgere og til å delta i videreutviklingen av Norge». De skal også øve evnen til å tenke kritisk og lære seg å håndtere og respektere uenigheter. I FLL lærer elevene at deres engasjement er viktig. De får kjenne på egen påvirkningskraft og se at deres innsats og bidrag kan føre til innovasjon og utvikling.
 • I bærekraftig utvikling skal elevene blant annet lære å bruke og skape ny teknologi, lære om problemene teknologi løser og utfordringen det skaper. I FLL lærer elever ikke bare å bruke teknologi, men å skape teknologi. I tillegg kreves det etiske og miljøbevisste løsninger, som det tverrfaglige temaet også vektlegger. 

Hva lærer vi i FIRST® LEGO® League?


FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • K&H
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag
...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema


Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:

knapp-fagfornyelsen-r


Når årets oppdrag er lansert i september, vil det også komme en oversikt over relevante kompetansemål knyttet til årets oppdrag. 


Det verdifulle vanskelige

En algoritmisk tenker må ha strategier for å oppdage at noe er feil, og rette dem. Å lære hvordan man håndterer feil og motgang i et prosjekt uten å gi opp i frustrasjon, er en verdifull del av læringsutbyttet. Ved å stegvis bryte ned oppdraget i mindre deler gjennom systematisk problemløsning, bygger elevene kognitiv kondis. statistikk1


statistikk3


0I3A8712-robotkamp