Kompetansemål for INTO ORBIT℠

Her er en oversikt over noen av kompetansemålene som elever får øve på i løpet av prosjektperioden i FIRST® LEGO® League. Denne siden er knyttet til norske kompetansemål, men FLL passer også veldig godt i de danske og svenske læreplanene. 

Last ned

Du kan også laste ned en PDF med alle kompetansemålene for
1. - 10. klasse samlet, eller lese dem direkte under knappen: 

kompetansemaal
Engelsk

 

Språklæring

 

Muntlig kommunikasjon

 

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Samfunn, kultur og litteratur

7. Trinn

 

- identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk

- bruke lytte- og talestrategier

 

- forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

 

 

- lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder

 

 

- fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land

- formidle korte tekster om selvvalgte emner

 

Engelsk

 

Språklæring

 

Muntlig kommunikasjon

 

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Samfunn, kultur og litteratur

10. Trinn

 

- bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk

 

- forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner

- forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner

-lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner

 

 

-forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster

-kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte

 

-gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA (Space race, NASA)Naturfag

Forskerspiren

 

 

Fenomener og stoffer

 

Kropp og helse

 

Teknologi og design

7. Trinn

- formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser (Prosjektdelen av oppdraget)

 

- samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

 

- trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

 

- bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår

 

- beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.

 

 

 

- beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling (Elevenes løsning på problemet de jobber med)

Naturfag

 

Forskerspiren

 

Fenomener og stoffer

 

Kropp og helse

 

Teknologi og design

10. Trinn

- formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

 

- identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

 

- beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg

 

- undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

 

 

 

- utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Elevenes løsning på problemet de jobber med)


I tillegg til kompetansemålene som er nevnt, dekker arbeidet med FIRST® LEGO® League viktige prinsipper i den generelle delen av læreplanen. 

Det er rom for å dekke flere kompetansemål, avhengig av hvordan perioden legges opp av veileder/lærer. 

           
             
           

 

Samfunnsfag

 

 

Utforskaren

 

Historie

 

Geografi

7. Trinn

 

- formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking

 

- plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart (Romfartshistorie og space race som også vil bli gjentatt på ungdomstrinnet)

 

- finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk

 

 

 

 

 

Samfunnsfag

 

 

Utforskaren

 

Historie

 

Geografi

10. Trinn

 

- formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg

 

- bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre

 

 

- drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet (Den kalde krigen og Space race)

 

- undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt (Tema: Planer for utvinning av ressurser på andre planeter)


           
             
             
           

 

Kunst og håndverk

 

Arkitektur

 

 

Visuell kommunikasjon

 

Design

7. Trinn

 

 

 

- sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger (Kjerneverdipakat)

 

- lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon (Bygge modell i FLL Jr.)

 

Kunst og håndverk

 

 

Arkitektur

 

Visuell kommunikasjon

 

Design

10. Trinn

 

 

 

- stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer

 

- dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

 

- designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon (Stand og robotbord)

 

- beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping (Løsning på problemet de jobber med)

 


Norsk

 

OBS: På alle trinnene er det mulig å øve på flere av kompetansemålene fra Språk, litteratur og kultur, avhengig av hvilke aktiviteter/vurderingsformer dere velger. Eksempler kan være sammensatte tekster, blogg, artikler, argumenterende tekster - både på bokmål og sidemål.

Prosjektperioden er også en god mulighet til å øve på å ta ordet, lytte og gi respons på andres innlegg. En kan lese artikler eller korte tekster og øve på å formidle innholdet til resten av klassen.

Norsk

 

 

Muntlig kommunikasjon

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Språk, litteratur og kultur

7. Trinn

 

- lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

 

- uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres

 

- opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon (dramatisering som forberedelse til presentasjoner i FLL-turnering, veldig bra for teambuilding og relasjonsbygging innad i laget/klasse)

 

-uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

 

- presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy

 

- Vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier (FLL-presentasjoner og kriterier fra kjerneverdier og presentasjon)

 

 

- lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten (tekster om romfart: dikt, novelle, fagtekster, artikler etc.)

 

- referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

 

- velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

 

Arbeidsmåten en velger i prosjektperioden vil gjøre det mulig å øve på mange av kompetansemålene i denne delen av læreplanen i faget.

Norsk

 

 

Muntlig kommunikasjon

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Språk, litteratur og kultur

10. Trinn

 

- lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster

 

- vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier (dramatisering som forberedelse til presentasjoner i FLL-turnering, veldig bra for teambuilding og relasjonsbygging innad i laget/klasse)

 

- orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget

 

- lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger (tekster om romfart: dikt, novelle, fagtekster, artikler etc.)

 

- integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

 

 

Arbeidsmåten en velger i prosjektperioden vil gjøre det mulig å øve på mange av kompetansemålene i denne delen av læreplanen i faget.Andre fag

Alle disse valgfagene har mange aktuelle kompetansemål, her kan store deler av prosjektet gjennomføres, avhengig av oppgavene elevene har.

 

Eksempler kan være:

- Regning relatert til fart og distanse, former og andre relevante områder. Newtons lover er aktuelle her.

- Prosjektdelen hvor elevene forsker på en utfordring/problem og lager hypoteser/teorier (forskning i praksis)

  • Design av produkt/løsning på problemet, eller produksjon av robotbordet (Produksjon av varer og tjenester)
  • Planlegging av og selveste rogrammeringen av roboten i teknologidelen av prosjektet (Programmering)
  • Planlegging av og selveste rogrammeringen av roboten i teknologidelen av prosjektet (Teknologi i praksis)
  • Idéutvikling og produktutvikling til prosjektdelen hvor elevene forsker på en utfordring/problem (Produksjon av varer og tjenester)

Mattematikk

Forskning i praksis

Design og redesign

Produksjon av varer og tjenester

Programmering

Teknologi praksis