FIRST® LEGO® League i skolen

"Kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middagsbordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen" - Eirik Jåtten, rektor 

FIRST LEGO League og Kunnskapsløftet

 

Ved å delta i FLL kan du være trygg på at du oppnår viktige mål i overordnet del av læreplanen, samt kjerneelementer

og kompetansemål i mange fag, også valgfag. Prosjektet legger til rette for dybdelæring, utforskertrang og skaperglede,

og stimulerer barn og ungdom til å tenke etisk og kritisk.

I arbeidet med Kjerneverdier øver de også på respekt,

toleranse og evnen til samarbeid, på kryss og tvers av lagmedlemmenes og konkurrentenes ulikheter.

Med god planlegging er FLL en ideell tverrfaglig læringsarena. Det gjør at flere lærere kan samarbeide uten å føle at de

mister tid til sine fag. Kompetansemål i fag som matematikk, engelsk, naturfag, norsk, samfunnsfag, KRLE, og kunst

og håndverk kan inkluderes i perioden på 8 uker.

FLL legger til rette for dybdelæring i enkeltfag, men tydeliggjør også

hvordan fagene henger sammen med hverandre. Arbeidet gjør at deltakerne får se og oppleve sammenhengen mellom

det en lærer på skolen og det som skjer i livet utenfor skolen.

Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:

knapp-fagfornyelsen-g


 

Det verdifulle vanskelige

En algoritmisk tenker må ha strategier for å oppdage at noe er feil, og rette dem. Å lære hvordan man håndterer feil og motgang i et prosjekt uten å gi opp i frustrasjon, er en verdifull del av læringsutbyttet. Ved å stegvis bryte ned oppdraget i mindre deler gjennom systematisk problemløsning, bygger elevene kognitiv kondis. 


Tverrfaglige tema

Gjennom å delta i FLL, får elevene førstehånds erfaring med:

 • Folkehelse og livsmestring som fremmes av sosial læring i medgang og motgang gjennom arbeidsperioden. Gode læringsopplevelser og påvirkning på egen læring motiverer til utholdenhet og selvstendighet
 • bærekraftig utvikling står teknologisk kompetanse sentralt og samarbeid inspirer til innovasjon og entreprenørskap
 • Elevene får oppleve demokrati og medborgerskap med eierskap til eget prosjekt og innflytelse over egne og andres arbeidshverdag. 

Relevans for fagfornyelsen

FIRST® LEGO® League tilrettelegger for utforskende læring og gir: 

 • Relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
 • Oppmuntrer til nysgjerrighet, refleksjon og utforskning 
 • Bidrar til dybdelæring, og kobling av teori og praksis
 • Verdibasert og utforskende arbeidsmåte, som styrker samholdet og gir lagfølelse
 • Gode forutsetninger for tilpasset opplæring og mestringsfølelse for alle
 • Muligheten til å oppnå en rekke kompetansemål i mange fag - FLL er en del av læreplanen, ikke et tillegg til!
skole-header

FLL hører hjemme i mange fag

FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • K&H
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag
...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema

   

  

statistikk1
statistikk2

IMG_8565x-presentasjon

Det er plass til alle i FLL

I FIRST® LEGO® League får lagmedlemmer øve seg på å være en del av et lag. De får også større forståelse for hva som kreves for å lykkes, noe som er god forberedelse til arbeidslivet. FIRST® LEGO® League er ikke bare for realfagsinteresserte, her er det rom for alle roller:

● Prosjektlederen
● Designeren
● Mekanikeren
● Forskeren
● Fotografen
● Programmereren

Det kan også være behov for andre roller i akkurat din gruppe!

Mulighetene er mange, og for deg som veileder handler det om å støtte teammedlemmene i å finne ut hvordan de kan realisere potensialet sitt.

robotkamp-glede-sirkel
publikum-finale

Skole-hjem-samarbeid

FIRST® LEGO® League er en flott måte å engasjere foreldre på. Foreldre kan for eksempel:

 • være faglige bidragsytere
 • ha ansvar for deler av laget/prosjektet (for eksempel robotdelen)
 • arrangere FLL-kvelder
 • bidra med administrering
 • følge tidsskjema på turneringsdagen
 • være supportere
 • være eller skaffe sponsorer