FIRST® LEGO® League Explore øker elevenes interesse og ferdigheter innenfor realfag, gir mestringsfølelse og er et godt prosjekt for å styrke klassemiljøet.

 Prosjektet egner seg svært godt for tilpasset opplæring.
"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong" (Læreplanen, overordnet del).

FIRST® LEGO® League får elevene muligheten til å forske på samfunnsaktuelle tema, definere en egenvalgt problemstilling, og finne en innovativ løsning på sitt problem/utfordring.

Elevene får kjennskap til, og erfaring med programmering og teknologi som bidrar til å gjøre dem rustet til å møte den digitale og høyteknologiske verden utenfor skolen. 

FIRST® LEGO® League arbeider man som lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et samarbeid. Fokuset på Kjerneverdiene i FIRST® LEGO® League er helt sentrale i arbeidet, og gir gode og konkrete beskrivelser av samarbeid, inkludering, utholdenhet, respekt mm. 

Mange veiledere opplever at klassemiljøet får et løft når de er med på FIRST® LEGO® League og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte. 

Relevant for fagfornyelsen

FIRST® LEGO® League tilrettelegger for utforskende læring og gir: 

  • Relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
  • Oppmuntrer til nysgjerrighet, refleksjon og utforskning 
  • Bidrar til dybdelæring, og kobling av teori og praksis
  • Verdibasert og utforskende arbeidsmåte, som styrker samholdet og gir lagfølelse
  • Kunnskap om og praktisk tilnærming til programmering
  • Gode forutsetninger for tilpasset opplæring og mestringsfølelse for alle
  • Muligheten til å oppnå en rekke kompetansemål i mange fag - FLL er en del av læreplanen, ikke et tillegg til!

Tverrfaglige tema

Gjennom å delta i FLL, får elevene førstehånds erfaring med:

  • Folkehelse og livsmestring som fremmes av sosial læring i medgang og motgang gjennom arbeidsperioden. Gode læringsopplevelser og påvirkning på egen læring motiverer til utholdenhet og selvstendighet
  • bærekraftig utvikling står teknologisk kompetanse sentralt og samarbeid inspirer til innovasjon og entreprenørskap
  • Elevene får oppleve demokrati og medborgerskap med eierskap til eget prosjekt og innflytelse over egne og andres arbeidshverdag. 

header-IMG_8516x-deltakere


"Dette er kanskje den beste og viktigste måten man kan lære seg dagens yrker på barneskolenivå"

Trond, veileder

Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:


knapp-fagfornyelsen-r


Når årets oppdrag er lansert i september, vil det også komme en oversikt over relevante kompetansemål knyttet til årets oppdrag. 

Det verdifulle vanskelige

En algoritmisk tenker må ha strategier for å oppdage at noe er feil, og rette dem. Å lære hvordan man håndterer feil og motgang i et prosjekt uten å gi opp i frustrasjon, er en verdifull del av læringsutbyttet. Ved å stegvis bryte ned oppdraget i mindre deler gjennom systematisk problemløsning, bygger elevene kognitiv kondis.