FIRST® LEGO® League Explore i skolen

FIRST® LEGO® League Explore er et prosjekt for barn mellom 6 og 9 år (1.- 4. klasse) som er relasjonsbyggende og som stimulerer barns interesse for realfag og programmering. På denne siden kan du lese mer om hvorfor FIRST® LEGO® League Explore passer så godt inn i norsk skole. 

FIRST® LEGO® League Explore i skolen

FIRST® LEGO® League Explore er et svært populært prosjekt i barneskolen, som engasjerer og gleder barn mange steder i Norge gjennom spennende læringsopplevelser. Konseptet lar barn og ungdom jobbe med kompetansemål fra læreplanen i nesten alle fag, og sentrale verdier og prinsipper fra overordnet del av læreplanen. 

Hver høst i midten av september lanseres et nytt oppdrag som lagene får jobbe med i 8 uker før de møtes på turnering i turneringsbyen de er påmeldt. Frem mot turneringen jobber de jevnt og trutt med å løse oppdraget, ved å utforske og lære om årets tema, bygge lagmodellen sin, og programmere roboten sin til å bevege lagmodellen. Det er opp til veileder hvor mye tid en vil og kan bruke på prosjektet, og hvilke fag en ønsker å involvere. 

Mange veiledere opplever at klassemiljøet får et løft når de er med på FIRST® LEGO® League. Flere uttrykker at det påvirker læringsmiljøet på en positiv måte som igjen setter standarden for hvordan klassen samarbeider og behandler hverandre etter deltakelsen også. Deltakelsen er en god måte å kickstarte et nytt skoleår! 

FIRST® LEGO® League Explore og 

fagfornyelsen 

Læreplanene
FIRST® LEGO® League Explore har alltid vært relevant i skolen, men etter siste fagfornyelse er det mer aktuelt enn noen gang. Deltakelse i FLL er ikke et tillegg til innholdet i læreplanen, men en annen måte å jobbe med de samme målene.

FIRST® LEGO® League Explore tar utgangspunkt i utforskende og problembasert læring. Selv om det kommer et nytt tema hver høst dekker deltakelsen mange kompetansemål i nesten alle fag i læreplanen. Det er opp til veileder hvor mye tid og hvilke fag som skal brukes til deltakelsen.

Trykk på knappen under se kompetansemål i alle aktuelle læreplaner på alle trinn i grunnskolen. 

knapp-fagfornyelsen-g

Overordnet del av læreplanen
FIRST® LEGO® League Explore er relasjonsbyggende, og øver kritisk tenking, samarbeid, selvstendighet innovasjon og kognitiv kondis. Arbeidet elevene gjør er i tråd med store deler av den overordnede læreplanen, og dens verdier og prinsipper:


"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong" (Læreplanen, overordnet del).

Tverrfaglige tema

Gjennom å delta i FLL, får elevene førstehånds erfaring med:

  • Folkehelse og livsmestring som fremmes av sosial læring i medgang og motgang gjennom arbeidsperioden. Gode læringsopplevelser og påvirkning på egen læring motiverer til utholdenhet og selvstendighet
  • bærekraftig utvikling står teknologisk kompetanse sentralt og samarbeid inspirer til innovasjon og entreprenørskap
  • Elevene får oppleve demokrati og medborgerskap med eierskap til eget prosjekt og innflytelse over egne og andres arbeidshverdag. 
 
header-IMG_6879-klasserom

Bli med!

FIRST® LEGO® League arbeider man som lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et samarbeid. Fokuset på Kjerneverdiene i FIRST® LEGO® League er helt sentrale i arbeidet, og gir gode og konkrete beskrivelser av samarbeid, inkludering, utholdenhet, respekt mm. 

 I FIRST® LEGO® League Explore får elevene muligheten til å forske på samfunnsaktuelle tema. Elevene får kjennskap til, og erfaring med programmering og teknologi som bidrar til å gjøre dem rustet til å møte den digitale og høyteknologiske verden utenfor skolen. 

FIRST
® LEGO® League Explore 

  • har relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
  • oppmuntrer til nysgjerrighet, refleksjon og utforskning 
  • bidrar til dybdelæring, og kobling av teori og praksis
  • bruker en verdibasert og utforskende arbeidsmåte, som styrker samholdet og gir lagfølelse
  • gir gode forutsetninger for tilpasset opplæring og mestringsfølelse for alle
  • gir muligheten til å oppnå en rekke kompetansemål i mange fag - FLL er en del av læreplanen, ikke et tillegg til! 

statistikk2
statistikk3