Kompetansemål for Mission Moon

Her er en oversikt over noen av kompetansemålene som elever får øve på i løpet av prosjektperioden i FIRST® LEGO® League Jr. I tillegg til kompetansemålene som er nevnt under, dekker arbeidet med FIRST® LEGO® League Jr. viktige prinsipper i den generelle delen av læreplanen. 

Det er rom for å dekke flere kompetansemål, avhengig av hvordan perioden legges opp av veileder/lærer.

Last ned

Du kan laste ned en PDF med alle kompetansemålene for
1. - 10. klasse samlet, eller lese dem direkte under knappen:

 
kompetansemaal
Engelsk  

  

Språklæring  

  

Muntlig kommunikasjon  

 

  

Skriftlig kommunikasjon  

  

Samfunn, kultur og litteratur

2. Trinn

 

- gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

- bruke digitale ressurser i opplevelse av språket

 

 

 

- delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser

 

 

 

- gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra

Engelsk

 

Språklæring

 

Muntlig kommunikasjon

 

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Samfunn, kultur og litteratur

4. Trinn

 

- bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket

- Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk

 

 

- lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

- bruke enkle lese- og skrivestrategier

 

 

 
Naturfag  

Forskerspiren

  

Fenomener og stoffer

  

Kropp og helse

  

Teknologi og design

2. Trinn

- stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen

 

- beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser

- gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene (Vis film fra ressurser av vann i rommet)

 

 

 

 

Naturfag

Forskerspiren

 

 

Fenomener og stoffer

 

 

Kropp og helse

 

 

Teknologi og design

 

4. Trinn

- bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

 

- innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

 

 

 

- observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse (Her kan en snakke om hvordan det er å være alene i verdensrommet, eller i lange perioder uten venner og familie - hva kan gjøre det lettere? Hva trenger vi for å ha det bra?)

 

- beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg (Her kan en snakke om effekten mikrogravitasjon har på skjelett og muskler)

 

- lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne informasjon og oppgi kilder

 

- gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon


Samfunnsfag  

    

  Utforskaren

 

Historie  

  

 Geografi

2. Trinn

 

 

 

 

 

 

 

4. Trinn

 

- formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

 

- finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg

 

 

 

 Kunst og håndverk
  

  

  Arkitektur

  

Visuell kommunikasjon

 

Design

2. Trinn

 

 

 

 

 

 

Kunst og håndverk

 

  Arkitektur

 

 

Visuell kommunikasjon

 

Design

4. Trinn

 

  - planlegge ogbygge modeller avhus    og rom vedhjelp av digitaleverktøy     og  enklehåndverksteknikker(Bygge   modell iFLL Jr.)

 

 

 

 


Norsk

  

OBS: På alle trinnene er det mulig å øve på flere av kompetansemålene fra Språk, litteratur og kultur, avhengig av hvilke aktiviteter/vurderingsformer dere velger. Eksempler kan være sammensatte tekster, blogg, artikler, argumenterende tekster - både på bokmål og sidemål.

Prosjektperioden er også en god mulighet til å øve på å ta ordet, lytte og gi respons på andres innlegg. En kan lese artikler eller korte tekster og øve på å formidle innholdet til resten av klassen.

 

 

 

Muntlig kommunikasjon

 

  

Skriftlig kommunikasjon

  

Språk, litteratur og kultur

2.Trinn  

 

- lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

 

- fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

 

- uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

 

-lese store og små trykte bokstaver

 

- lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

 

- bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster

 

- finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

 

 

Arbeidsmåten en velger i prosjektperioden vil gjøre det mulig å øve på mange av kompetansemålene i denne delen av læreplanen i faget.

Norsk

 

 

Muntlig kommunikasjon

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Språk, litteratur og kultur

4. Trinn

 

- bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

 

- samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

 

- følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 

- lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

 

- finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

 

- lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy (Kjerneverdierplakat og stand)

 

- søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy

 

- bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

 

 

Arbeidsmåten en velger i prosjektperioden vil gjøre det mulig å øve på mange av kompetansemålene i denne delen av læreplanen i faget.